Bądź z nami na facebooku!

Jeśli chcesz być na bieżąco z nami i naszymi promocjami POLUB NAS na Facebooku!

Strona główna

Regulamin łowiska

Regulamin łowiska

 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE „BRZEZINEK DUŻY”

WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach jeziora „Brzezinek Duży”, w których dopuszcza się amatorski połów ryb za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską i dowód opłaty (Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką).
Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską i dowód opłaty.
Opłaty można uiszczać w następujących miejscach:

 •  w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego, Iwona Piecek, 77-133 Tuchomie, Modrzejewo 53a
 • pozwolenie można nabyć po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 667 950 880, 661 418 340

PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH JEZIORA „BRZEZINEK DUŻY”
§ 1

 1. Prawo do wędkowania w wodach jeziora mają osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad ujętych w niniejszym  Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.
 2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
 5. Młodzież do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osobyuprawnionej do opieki.
 6. Młodzież w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
  • w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
 7. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO
§ 2 

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, z potwierdzeniem uiszczenia należnych opłat lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
 2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą    odpowiednie odstępy, określone w § 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
 4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym użytkownika wody, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

ZASADY WĘDKOWANIA
 § 3

 1. Wędka
  Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
  • jednym haczykiem z przynętą, albo
  • nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo
  • sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
  • przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
  • sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
 2. Przynęty
  • Jako przynęty mogą być stosowane:
   • przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
   • przynęty sztuczne.
  • Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :
   • zwierząt i roślin chronionych,
   • ikry rybiej,
  • Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód w których zostały pozyskane.
  • Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
  • Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
  • Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.
 3. Wędkowanie
  1. W wodach jeziora „Brzezinek Duży” można wędkować z brzegu i łodzi tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
  2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki. 
  3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
  4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :
   • przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
   • sprzedawać złowionych ryb,
   • rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
   • łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
   • łowić metodą "szarpaka",
   • budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
   • posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie zobowiązującymi przepisami,
   • łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu /
   • stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
   • obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.
  5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
  6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
  7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
  8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową. 

ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU
 § 4

 1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
 2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
 3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
  • łowiąc z brzegu - 10 m
  • między łodziami - 25 m

ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH
 § 5

 1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
 2. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie  następujących odległości pomiędzy wędkującymi:
  • łowiąc z brzegu - 30 m
  • łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 m

ŁOWIENIE RYB SPOD LODU
§ 6

 1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
 2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
 3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między    otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
 4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.
 5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
 6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po     złowieniu.

OCHRONA RYB
§ 7

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy  ogonowej.
 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb          
  • miętus: do 25 cm
  • okoń: do 15 cm
  • sandacz do 45 cm
  • jaź do 25 cm
  • sieja do 35 cm
  • sielawa do 18 cm
  • sum do 70 cm
  • lin do 25 cm
  • troć jeziorowa do 50 cm
  • węgorz do 50 cm
  • wzdręga do 15 cm
  • karp do 30 cm
  • szczupak do 50 cm i powyżej 100 cm      
 3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
  • miętus - od 1 grudnia do końca lutego
  • sieja - od 15 października do 31 grudnia
  • sandacz - od 1 stycznia do 31 maja
  • sapa - od 1 kwietnia do 31 maja
  • węgorz - od 15 czerwca do 15 lipca
  • sum - od 1 listopada do 30 czerwca
  • szczupak - od 1 stycznia do 30 kwietnia
  • świnka - od 1 stycznia do 15 maja
  • troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
 4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
 5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
 6. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :
  1. W ciągu doby / , tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
   • okoń powyżej 25 cm 4 szt.
   • sum 1 szt.
   • troć jeziorowa, sieja ,węgorz / łącznie / 2 szt.
   • boleń, karp, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 2 szt.
   • lin 3 szt.
   • świnka, certa / łącznie / 5 szt.
   • jaź, kleń / łącznie /5 szt.
  Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby.
 7. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
 8. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego.
 9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy.
 10. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH JEZIORA „BRZEZINEK DUŻY”
 § 9

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
  • funkcjonariuszy Policji,
  • funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
  • członków Społecznej Straży Rybackiej,
  • członków Państwowej Straży Łowieckiej,
  • członków Straży Leśnej,
  • członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
  • uprawnionych do rybactwa na jeziorze „Brzezinek Duży” i osoby upoważnione przez nich.
 2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
 3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym.

INFORMACJE KOŃCOWE
 § 10

 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,
 • Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,
 • Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,
 • Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /,
 • Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,
 • Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie /  Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Umów się z nami na spływ!

Chcesz się umówić na spływ, ale nie jesteś pewien która z oferowanych przez nas rzek jest dla Ciebie najodpowiedniejsza ? Zadzwoń do nas a wybierzemy rzekę oraz uzgodnimy termin!

tel. +48 661 418 340, +48 667 950 880,  e-mail: [email protected]

Umów się z nami na ryby!

Jeśli jestes zainteresowany zorganiozowaniem porządnej wyprawy wędkarskiej, wybierzemy dla Ciebie odpowieni termin oraz doradzimy które łowisko jest dla Ciebie najlepsze.

tel. +48 661 418 340, +48 667 950 880, e-mail: [email protected]

Wypocznij u nas w ciszy i spokoju

Jeśli szukasz miejsca, gdzie odpoczniesz w ciszy i spokoju musisz koniecznie skorzystać z naszych usług agroturystycznych.

tel. +48 661 418 340, +48 667 950 880, e-mail: [email protected]

Ta witryna używa plików cookie
Strona www.krainaokonia.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej »